The Box Theory

 

Jag har gjort en modell över samhället. Jag kallar den Box teorin eller Box modellen. Jag delar in befolkningen i tre kategorier.

Överst vänster: Inuti boxen finns insiders, de som har makten i samhället och de som skapar reglerna (etablissemanget). Här råder normen och homogenitet. Dessa individer har anpassat sig till rådande system och upprätthåller systemet (eftersom de tjänar på rådande ordning). Här finns pengar, status och prestige. De som har ett arbete hittas här, liksom de som pratar svenska, heterosexualitet är norm. Individer som befinner sig inuti boxen är i allmänhet omedvetna om att det finns en box.

Överst mitten: Utanför boxen finns konstnärer, forskare, filosofer, de som tänker kritiskt och självständigt. Här finns en vilja att ändra på strukturer. Dessa har viss makt att påverka ordningen. Man räknar med denna grupp som befinner sig strax utanför boxen. Här finns också annan sexualitet än heterosexualitet, individen är unik och frigjord från konventioner. Heterogenitet råder här. Det finns inte lika mycket pengar och status dock. De som befinner sig utanför boxen är medvetna om att det finns en box.

Överst höger: Långt utanför boxen finns individer som lider av allvarlig psykisk sjukdom. Jag kallar dem way outsiders. Personerna befinner sig bokstavligt i marginalerna (marginaliserade) och har mycket svårt att närma sig boxen ( stigmatiserade). Denna gruppen lider, är maktlösa, fattiga och lever i utanförskap. Det finns således varken pengar, status eller prestige här. Det är ett tillstånd av vanmakt och individerna har mycket svårt att göra sin röst hörd. Way outsiders räknas bort. Om det inte finns en uttalad medvetenhet om boxen så känner i alla fall dessa att det finns en box.

Nederst höger: Detta är det idealiska tillståndet: Boxen är borta och det finns inte insiders och outsiders, alla är lika mycket värda, det råder jämställdhet och jämlikhet, ingen ställs mot någon annan. Det finns ingen norm och alla är OK. Det finns inga murar och inga fördomar. Vi lever i harmoni med varandra.

Jag har varit inuti boxen (överst vänster) och slungats ut i marginalerna (överst höger) för att efter stor möda ta mig till ett läge strax utanför boxen (nederst vänster). Jag har således befunnit mig i alla tre positionerna. Idag varken vill eller kan jag gå in i boxen igen (nederst mitten).

Detta är en modell som jag kan känna igen mig i. Positionerna är inte konstanta. Vi kan röra oss in och ut i boxen. Vi kanske hamnar i arbetslöshet en tid och hamnar då utanför boxen. Vi drabbas av en livskris eller sjukdom och hamnar en bit utanför boxen. Ju mer marginaliserade vi blir desto längre till höger hamnar vi.

Med ökad medvetenhet och självständigt och kritiskt tänkande kanske vi frivilligt ställer oss utanför boxen. Vi går från inbox (överst vänster) till outbox (överst mitten). Härifrån försöker vi påverka rådande strukturer och ordning.

Du kan fundera på var du befinner dig i min Box modell och kanske var du vill befinna dig.